หลักสูตรเคมี 4 ปี (ปริญญาตรี)

ดร.ลลิตา แก่นหิน
ผศ.ดร.อนงนาฎ ไพนุพงศ์
ดร.พีรพงษ์ พึ่งแย้ม
ดร.ทรงยศ  เปรมจิตร์
ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม

หลักสูตรเคมี 5 ปี (ปริญญาตรี)

หลักสูตรเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (ปริญญาโท)

ดร.สมพงศ์  บุญศรี
รศ.ดร.อุมา ประวัติ
ดร.สุธิดา  รัตนบุรี

ลาศึกษาต่อ

นายศุภวุฒิ ศิริเกษ
นางสาวอนิตทยา กังแฮ
นายอัครพล บุตรสุริย์

เจ้าหน้าที่