หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Natural Products Chemistry
วัตถุประสงค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  2. มีความสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติได้
  3. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการวิจัยทางเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  4. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับงานที่รับผิดชอบ

ปรัชญา

   ปรัชญา มุ่งพัฒนามหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานทางเคมี มีงานวิจัยด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ดาวน์โหลด : เอกสารหลักสูตร