หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemistry
ความสำคัญ วิทยาศาสตร์มีบทบาทที่สำคัญโดยเฉพาะเคมีจัดว่ามีความสำคัญยิ่งมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและในอนาคต เพราะเคมีเกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อวิชาเคมี
วัตถุประสงค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเคมี ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านเคมีได้เป็นอย่างดี
  2. มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านเคมีตามแขนงวิชาของตนเองได้
  3. มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพด้านเคมี
  4. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ของตนเองให้เข้ากับงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
ปรัชญา มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานทางเคมี มีทักษะการบูรณาการความรู้ทางเคมี ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ดาวน์โหลด : เอกสารหลักสูตร