หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Chemistry
ความสำคัญ เคมีมีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและในอนาคต เพราะเคมีเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคน ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูด้านเคมี
วัตถุประสงค์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการสอนเคมี ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสอนเคมี
  2. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเคมีในการประกอบวิชาชีพครู
  3. มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพครู
ปรัชญา มุ่งพัฒนาบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาเคมี ให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความสามารถในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ตามมาตรฐานสากล อันส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ

ดาวน์โหลด : เอกสารหลักสูตร