ปรัชญา

พัฒนาตน สั่งสมคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน

วิสัยทัศน์

นักศึกษาเคมีทุกคนย่อมพัตนาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นได้

พันธกิจ

  1. ด้านการจัดการศึกษา ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาและสาขาวิทยาศาสตร์วิชาเอกเคมีให้มีคุณภาพ มีความรู้และมีความสามารถในการสอนเคมีและเป็นนักเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนถึงเป็นคนดีและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและท้องถิ่น
  2. ด้านการวิจัย ส่งเสริมการทำการวิจัยที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนเคมีให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
  3. ด้านการบริการวิชาการ ให้บริการวิชาการทางสาขาวิชาเคมีแก่บุคลากรด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ของสถาบันและผู้สนใจ