สถาบันราชภัฏภูเก็ตได้ถือกำเนิดจากวิทยาลัยครูภูเก็ตซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2514 ได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2515 เป็นต้นมาในระยะแรกมีการจัดการศึกษาเฉพาะวิชาชีพครู และได้เปิดสอนวิชาชีพอื่นๆ เพิ่มเติมเมื่อปี พ.ศ. 2528 โปรแกรมวิชาเคมีในระยะแรกได้รวมอยู่ในหมวดวิทยาศาสตร์ ในปีพ.ศ 2518 ได้มีการแบ่งส่วนราชการเป็นภาควิชาเคมีจนถึงปีการศึกษา 2542 ภาควิชาเคมีได้มีการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการเป็นโปรแกรมวิชาเคมี
การเรียนการสอนในระยะแรกนั้นทางโปรแกรมวิชาเคมีได้รับผิดชอบสอนในส่วนที่เป็นวิชาเคมีพื้นฐานให้กับนักศึกษาทุกโปรแกรมในสายวิทยาศาสตร์ต่อมาปี พ.ศ. 2536 ได้เปิดรับอนุปริญญาเคมีปฏิบัติขึ้น ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของโปรแกรมวิชาเคมีและได้มีการพัฒนาโปรแกรมเรื่อยมาตามลำดับดังนี้
  • พ.ศ. 2538 เริ่มเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีเคมี 2 ปีหลัง
  • พ.ศ. 2539 เริ่มเปิดรับนักศึกษา ระดับอนุปริญญาตรีเคมีปฏิบัติ
  • พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีเคมี วท.บ.(เคมี)
  • พ.ศ. 2545 เริ่มเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีเคมี 4 ปี ค.บ.(เคมี)
  • พ.ศ. 2554 เริ่มเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท วท.ม.(เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
  • พ.ศ. 2556 เริ่มเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีเคมี 5 ปี ค.บ.(เคมี)
ทางโปรแกรมวิชาเคมีได้ดำเนินการสอนหลักสูตรนี้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์แล้วนั้น ทางโปรแกรมวิชาเคมียังได้จัดการอบรมครูเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนให้กับครูเคมีในท้องถิ่นและได้จัดสอบแข่งขันทางเคมีและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของโปรแกรมวิชาและสถาบันอันเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น